Privacyverklaring

(Versie juli 2018)

1 Algemeen

BRIM nv (hierna: “Group Bruno”), gevestigd te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 16 bus 21, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij waarborgen de privacy van iedereen en zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u ons verschaft of wij op onrechtstreekse wijze over u hebben verkregen op een vertrouwelijke wijze behandelen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Group Bruno houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Group Bruno verbindt er zich toe om de privacyverklaring actueel te houden. Bovenaan deze verklaring treft u de datum waarop de privacyverklaring voor het laatst werd aangepast.

Deze privacyverklaring geldt niet alleen voor alle vestigingseenheden van Group Bruno, maar ook voor alle zelfstandige uitbaters die onder het Group Bruno merk actief zijn. Group Bruno ziet er op toe dat alle zelfstandige uitbaters dezelfde standaarden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy hanteren.

In deze privacyverklaring leggen we u uit op welke manier en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken.

2 Wie zijn wij?

Wij, dat zijn alle medewerkers van Group Bruno. De privacywetgeving beschouwt ons als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Concreet betekent dat dat wij bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, op welke wijze die verwerken en of wij uw gegevens eventueel aan derden doorgeven.

Onze contactgegevens zijn:

BRIM nv
Kruisbosstraat 16 bus 21
3740 Bilzen
België
KBO nr. 0454.568.823
Telefoonnummer: 0032 89 84 06 00
E-mail: info@groupbruno.be

3 Wie bent u?

Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Dat betekent dat deze privacyverklaring gericht is aan minstens de volgende personen: bezoekers van onze faciliteiten, klanten die gebruik maken van onze diensten, sollicitanten (recruitment), leveranciers en bezoekers van de website.

4 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens van u wij verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en Group Bruno. Wij geven u per categorie een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Bezoekers en gebruikers van de website

 

Identificatiegegevens verzameld via cookies (zoals IP-adres, voorkeuren, browser, en dergelijke meer)

Identificatiegegevens indien het contactformulier gebruikt wordt

Identificatie- en financiële gegevens indien via de website een bestelling wordt geplaatst of een voertuig wordt gereserveerd

 

Klanten

 

Identificatiegegevens zoals naam, achternaam, adres, telefoonnummer, email, geslacht, geboortedatum, en dergelijke meer)

▪ Financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer)

▪ Rijbewijs enkel indien u gebruik maakt van Bruno Car rental

Camerabeelden indien u één van onze gebouwen, ofd eze van onze zelfstandige uitbaters, betreedt of gebruik maakt van één van onze Bruno Service stations

 

Leveranciers

 

Identificatiegegevens (zoals naam, achternaam, adres, telefoonnummer, email, geslacht, geboortedatum, en dergelijke meer)

Professionele informatie (functie bij de firma, website, en dergelijke meer)

Financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer, solvabiliteitsonderzoek, en dergelijke meer)

▪ Camerabeelden wanneer u onze gebouwen betreedt

 

Recruitment

 

Identificatiegegevens (zoals naam, achternaam, adres, telefoonnummer, email, geslacht, geboortedatum, en dergelijke meer)

▪ Persoonlijke informatie (zoals interesses en vrijetijdsbesteding)

Vaardigheden (opleidingen, talenkennis, educatie, en dergelijke meer)

▪ Curriculum vitae

▪ Camerabeelden wanneer u onze gebouwen betreedt

 

 

5 Wij verwerken geen gevoelige informatie

In het kader van onze dienstverlening, verwerken wij geen gevoelige informatie. Gevoelige informatie betreft persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

6 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uiteraard niet zomaar. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons. Wij geven u per categorie een overzicht van alle doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bezoekers en gebruikers van de website

 

▪ Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren

Om uw ervaring met betrekking tot het gebruik van onze website te optimaliseren

Verzekeren van de goede werking van de website

▪ Om onze eigen belangen te behartigen

▪ Behandelen van verzoeken/aankopen/bestellingen

 

Klanten

 

▪ Om met u te communiceren

▪ Voor ons klantenbeheer

▪ Om bepaalde goederen en/of diensten aan u te verlenen

▪ Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

▪ Voor statistische doeleinden

▪ Om de veiligheid van onze gebouwen en terreinen

 

Leveranciers

 

▪ Om met u te communiceren

▪ Voor ons leveranciersbeheer

Voor het opstellen en aangaan van contracten tot levering van goederen en/of diensten

Om de veiligheid van onze gebouwen te garanderen

▪ Voor statistische doeleinden

▪ Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

▪ Om onze eigen belangen te behartigen

 

Recruitment

 

▪ Aanwerving

▪ Het opbouwen van een wervingsreserve

▪ Om met u te communiceren

Om de veiligheid van onze gebouwen te garanderen

▪ Voor statistische doeleinden

 

7 Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien wij beschikken over een wettelijke grondslag. Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op volgende wettelijke basis:

- Uw toestemming: In een aantal gevallen zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons uw toestemming heeft verleend. In dat geval zullen wij u steeds informeren van het doel waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden. Uw toestemming zal dan specifiek voor die doeleinden gelden. De toestemming hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk gegeven te worden. U kan ons ook mondeling (bijvoorbeeld via een telefoongesprek) toestemming verlenen. U heeft trouwens het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken. Uw toestemming zal gevraagd worden wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt en in het geval van recruitment. Met betrekking tot de camerabeelden verleent u uw toestemming zodra u onze terreinen of gebouwen waar een pictogram met aanduiding van camerabeelden is voorzien, betreedt.

- Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen: De persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van onze diensten en leveranciers worden voornamelijk op deze wettelijke basis verwerkt.

- Wettelijke verplichting: In welbepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om in het kader van de anti-witwas en fiscale wetgeving bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

- Onze gerechtvaardigde belangen: In een aantal gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen kaderen vooral in enerzijds het ontwikkelen van onze economische activiteiten en beschermen van onze economische belangen in de ruime zin en anderzijds het verbeteren van onze dienstverlening.

De wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons. Wij geven u per categorie een overzicht van alle wettelijke grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bezoekers en gebruikers van de website

 

▪ Onze gerechtvaardigde belangen

▪ Toestemming

▪ Uitvoering van de overeenkomst

 

Klanten

 

▪ Uitvoering van de overeenkomst

▪ Wettelijke verplichting

 

Leveranciers

 

Uitvoering van de overeenkomst

▪ Wettelijke verplichting

 

Recruitment

 

▪ Uw toestemming

▪ Uitvoering van de overeenkomst

▪ Onze gerechtvaardigde belangen

 

8 Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In bepaalde gevallen dienen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te garanderen. Deze derden kunnen enerzijds louter ontvanger zijn van uw persoonsgegevens of anderzijds uw persoonsgegevens in opdracht van ons verder verwerken (in dat geval werken wij samen met zogenaamde “verwerkers”). In dat laatste geval zien wij er steeds op toe dat wij met elke verwerker bepaalde afspraken maken over hoe zij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij zullen er eveneens op toe zien dat onze verwerkers alle nodige maatregelen nemen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Om die reden sluiten wij met onze verwerkers een overeenkomst af waarin wij in zeer duidelijke termen onze kwaliteitsnormen bepalen.

Wij delen bepaalde persoonsgegevens met derden voor de volgende doeleinden:

- Het verzorgen van de internetomgeving;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Om onze dienstverlening te garanderen delen wij uw persoonsgegevens met de zelfstandige uitbaters die onder het Group Bruno handelsmerk onze verschillende vestigingen uitbaten. Wij zien er op toe dat de zelfstandige uitbaters onze strikte kwaliteitsnormen garanderen en zowel uw privacy als de bescherming van uw gegevens respecteren.

In principe verwerken wij al uw persoonsgegevens in België. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, bieden wij passende waarborgen en zorgen wij ervoor dat u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.

9 Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u om dit aan ons te melden.

Wij nemen eveneens passende technische en organisatorische maatregelen om vast te stellen of een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autoriteit en uzelf daarvan zonder aarzeling in kennis te stellen.

10 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. De bewaartermijn is afhankelijk van de persoonsgegevens en uw verhouding tot ons. Daarenboven dienen wij rekening te houden met bepaalde wettelijke verplichtingen die ons opleggen hoe lang wij bepaalde gegevens dienen te bewaren. Wij geven u per categorie een overzicht van alle bewaartermijnen.

Camerabeelden

▪ 1 maand

Bezoekers en gebruikers van de website

 

▪ 10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening

 

klanten

 

▪ 10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening

 

Leveranciers

 

▪ 10 jaar na beëindiging van de contractuele overeenkomst

 

Recruitment

 

▪ 2 jaar na laatste contact

 

 

11 Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van de aquadroom, kan u de volgende rechten laten gelden:

- Recht op inzage: U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden. In dat geval verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

- Recht op rectificatie: U heeft het recht om verbetering van uw gegevens te vragen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

- Recht op gegevenswissing: U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht te eisen dat wij persoonsgegevens waarover wij beschikken, wissen. Andere wetten die u verplichten bepaalde data te bewaren gaan voor op deze regel. Ook soms recht op vergetelheid genoemd. Wij nemen de nodige maatregelen om, indien mogelijk, uw persoonsgegevens te wissen en u in het andere geval te informeren indien de gegevenswissing niet mogelijk is.

- Recht op beperking van de verwerking: U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen.

- Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

- Recht op intrekking van uw toestemming: U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

- Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval staken wij de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

- Recht om klacht in te dienen: U heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. De zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit bevindt zich in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Bepaalde rechten kan u niet zonder meer uitoefenen en zijn onderworpen aan een aantal voorwaarden bepaald in de toepasselijke privacywetgeving.

12 Wie is ons contactpunt?

Heeft u vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, of wenst u één van uw rechten uit te oefenen, dan kan u contact opnemen met

Naam: Bruno Noë
BRIM nv
Kruisbosstraat 16 bus 21
3740 Bilzen
België
KBO nr. 0454.568.823
Telefoonnummer: 0032 89 84 06 00
E-mail: bruno.noe@groupbruno.be